over ons

Graag willen wij u iets vertellen over de geschiedenis van ons bedrijf:

 DE BERKENPLAS

Van Prikkebosk tot  Berkenplas   

In
de nacht van 16/17 februari 1962 brak de (oude) zeedijk van de
Banckspolder nabij de aansluiting van de nieuwe veerdam op de zeedijk
door. Direct werd besloten om de dijk te herstellen. Vervolgens werd
voor de volledige veiligheid van de bewoners van het eiland besloten een
kustduin op te spuiten tussen de Striedyken en de Banckspolder en de
Kooiduinen op een aantal plaatsen te verzwaren. Naast zandwinning op het
Wad en gebruik van klei (aangevoerd uit de Maasvallei!!) werd zand
gewonnen op twee plaatsen op het eiland. Op voorstel van de inspecteur
Klein van de Dienst der Domeinen werd gekozen voor de huidige
 Berkenplas (het drassige gebied had toen de naam Prikkebosk) en het
gebied ten zuiden van de Kooiduinen.   

 

De heer Klein motiveerde zijn voorstel als volgt:

De
beide gebieden zijn beter bereikbaar. Door doorgraving van de
zuidelijke duinen aan de Reddingweg kan het Prikkebosk goed worden
bereikt. De ontgraving van dit gebied zal een zoetwaterplas ontstaan.
Een waterplas, beschut door bos en duin kan een belangrijke functie
innemen in de toeristische mogelijkheden van het eiland. De plas bij de
Kooiduinen kan voor trekvogels van grote betekenis worden.

De
plannen van Klein werd aangenomen en sindsdien ligt hier de
zoetwaterplas de ‘Berkenplas’. De waterstand wordt voor het overgrote
deel bepaalt door het grondwaterpeil. Het gebied zelf bleef eigendom van
Domeinen. In de tachtiger jaren ging het gebied over naar
Staatsbosbeheer en sinds 1998 is het gebied in pacht gegeven aan de
Vereniging Natuurmonumenten.

Waterkwaliteit

Net
als iedere provincie is ook de provincie Fryslân verplicht om haar
zwemwater te controleren op kwaliteit, hygiëne en veiligheid.
Maandelijks  wordt de Berkenplas regelmatig bemonsterd en de resultaten
waren tot op heden altijd: goed zwemwater.  


Horeca bij de plas

In
1962 begon de gymnastiekleraar Bruining met een klein verkooppunt van
ijs en snoepwaren aan de zuidoostkant van de plas. De plas was al snel
door gasten en eilanders in gebruik genomen als recreatieplas, precies
zoals de heer Klein had verondersteld.

In
1968 startten de zwagers Ad C. de Haan en Willem K. van der Geest de
exploitatie van een klein paviljoen op de plaats van het huidige pand.
In de loop der jaren werd het pand en de omgeving steeds meer aangepast
aan de recreatie.

Begin
jaren zeventig(1972) werd het paviljoen overgenomen door Bert Kolstein.
In 1977 opgevolgd door de voormalige badmeester Willem de Ruiter. In
1978 werden de broers Mike en Jaap Verburg eigenaar van het bedrijf. De
vier genoemde eigenaren legden het accent naast de dagverkoop op het
avond uitgaansleven. In deze jaren werd het voormalige paviljoen
vergroot. De inrichting werd geheel veranderd met speciale zithoekjes,
een zitkuil en een ruime dansvloer.

In
1983 werd café  De Berkenplas overgenomen door Melle en Tiny
Smith-Feitsma. Zij gaven het bedrijf inpandig een grote facelift. Tevens
startten zij de restaurantactiviteiten. Rondom de plas werden
verlichting en speelattributen geplaatst (deze speeltoestellen zijn
verwijderd na de invoering van het Speeltuinbesluit).

Het
bedrijf en het bedrijfsconcept opgezet door de familie Melle en Tiny
Smith-Feitsma, en vanaf 1984 voortgezet door mevrouw Tiny Feitsma, werd
in 1990 overgenomen door haar opvolgers Lies Nieuwland en Guus Dolsma.

Sinds
1997 is café restaurant  De Berkenplas eigendom van de familie Sikkema.
De familie is tevens eigenaar van cafétaria  De Halte aan de Reeweg in
het dorp. De afgelopen jaren (1998-2001) is, samen met onze vaste
medewerkers, veel energie gestopt in het upgraden van het gebouw.    

 

Renovatie en Nieuwbouw

Reeds
bij de overname stond de Sikkema’s een ingrijpend renovatie en
nieuwbouwplan voor ogen. Dit gebaseerd op hun uitgedachte
bedrijfsconcept. Een concept die het bedrijf over een aantal jaren weer
een goed florerend bedrijf moet zijn. Een concept waarbij, ook
activiteiten, die nauwelijks of geen (of zelf meer dan dat) rendement
opleverden werden geschrapt. Zo waren wij genoodzaakt een einde te maken
aan de Grote Kaart in de avonduren. Deze activiteit had niet dat
bedrijfsresultaat, dat dit iets aan de bedrijfswinst toevoegde, vaker
zelfs het tegendeel. Daarvoor in de plaats is een uitgebreidere Dagkaart
gekomen, waarop ook een aantal speciale schotels prijken, die aan die
van de Grote Kaart niet onder doen. 

In
de winter van 1998-1999 werd begonnen met de ingrijpende
bouwwerkzaamheden. Het was de eerste fase van een compleet nieuw- en
verbouwplan van het pand. Waarbij tevens een al jaren bestaand
achterstallig onderhoud tevens zou worden weggewerkt. De nieuw- en
verbouw werd/wordt door ons in eigen beheer en eigenhandig uitgevoerd.
Slechts daar waar nodig bijgestaan door de vakmensen voor advies en
werkzaamheden die hun deskundigheid vereisen.  

Eind
maart 1999 werd de eerste fase van de werkzaamheden afgerond. Aan de
achterzijde van het pand werd een extra ruimte gebouwd waarin een nieuwe
toiletpartij werd gerealiseerd, alsmede enkele bedrijfsruimten zoals
een berging/kantoor en een personeelsruimte. De oude toiletgroep in het
café werd afgebroken, waardoor ruimte ontstond voor een ruimer
binnenmagazijn inclusief koel- en vriesruimte. De twee oude vervallen
buiten opslagruimten voor de drankenopslag werden gesloopt.

Daarnaast
werd de keuken ingrijpend verbouwd en vergroot. Hierdoor kunnen de
keukenactiviteiten optimaler worden uitgevoerd en is het geheel veel
efficiënter geworden. Met dit alles is rekening gehouden met de
wettelijke bepalingen van de HACCP en daarmee met de Horeca Hygiëne
Code. 

  


Blijven vernieuwen


In de winter van 2001-2002 werd de laatste fase van deze ingrijpende nieuwbouw
gerealiseerd. In de jaren daarna werd elke winter wel iets verbouwd of aangepast.
Blijven vernieuwen/veranderen is het devies. Zoals de voorgevel van de kiosk,
vloer en de opgehoogde vloer in het café, de omgeving (zoals de handboogbaan) en
de eigen tafels en banken op het terras.

 

Ook
werd de naam Café Restaurant gewijzigd in  Drink- & Eethuis De Berkenplas. Een
bedrijfsomschrijving dat o.i. beter bij het bedrijf past.

 De Berkenplas op geschoond.

In
2005 werd de plas opgeschoond. Ruim 45.000 kub water werd verplaatst
naar de lagere gebieden rondom de plas. Na ruim 35 uur was de plas
voldoende leeg, zodat Loonbedrijf Holwerda i.s.m. Ridder Transport
(beiden van Schiermonnikoog) kon beginnen met het opscheppen van het
bodemslib. 
Het bodemslib werd verwijderd en het weggepompte water kon weer terug in de plas.
Het strand werd geëgaliseerd en bij het terras iets opgehoogd.
Hoewel de verwachtingen hoog waren werden er niet veel “schatten”
gevonden in de drooggevallen plas. Slechts een badmintonracket, twee
brillen en een zestal dikke palingen waren de vondsten.

(foto Dorpsbode)


Rondom de plas en op het eiland werd de begroeiing uitgedund. Een aantal
oude zilverpopulieren moesten het veld ruimen. Aan de westzijde werd
een nieuwe fietsenstalling geplaatst. Evenals planken langs het pad en
het terras.  Een nieuwe slijtlaag werd aangebracht op de verbindingspad
met de Prins Bernhardweg. Het pad was hoognodig aan grootschalig
onderhoud toe. Daarnaast werden nog een aantal zaken gerealiseerd,
zoals: een viertal  zitbanken rondom de plas, alsmede een groot aantal
nieuwe afvalbakken.

Met
al deze activiteiten hopen de initiatiefnemers, dat het gebied weer
vele jaren netjes in de plooi zal staan. De realisatie kwam mede tot
stand door financiële ondersteuning van Leader+, Dienst Landelijk Gebied
(DLG) en Bureau Economie, Recreatie & Toerisme van de provincie
Fryslân (ERT).
Vereniging Natuurmonumenten, gemeente  Schiermonnikoog,  Drink- & Eethuis De Berkenplas.

 


Kanoverhuur en nieuw pad

 

In
2011 werd ook de verhuur van kano’s e.d. onderdeel van de
bedrijfsvoering. In hetzelfde jaar werd door medewerkers van
Natuurmomenten een schelpenpad aangelegd tot aan de opgang van het
terras. Dit was lang door de familie Sikkema gekoesterde wens om zo ook
de gast die minder goed ter been is de mogelijk te bieden om het terras
en het bedrijf te bereiken.

 UITopSCHIERMONNIKOOG.nl

Sinds 2010 is een derde onderdeel toegevoegd en
wel  UITopSCHIERMONNIKOOG.nl. Steeds vaker kwam bij de vraag naar een
 all-in dagtocht naar Schiermonnikoog. Hoewel er een aantal
organisatiebureaus zijn die dit ook goed kunnen, leek er toch behoefte
te bestaan aan een organisatie die op het eiland gevestigd is. Besloten
werd om met UITopSCHIERMONNIKOOG.nl die gasten te bedienen.

Het
bleek een schot in de roos. Reeds vele bedrijven, overheden en
instellingen boekten een compleet dagarrangement bij
 UITopSCHIERMONNIKOOG.nl.


 UIT OP SCHIERMONNIKOOG biedt
een aantal arrangementen voor gezelschappen en groepen vanaf 10
personen met bestemming Schiermonnikoog aan. Het betreft hier
 ALL-IN-arrangementen, d.w.z. verzorgt vanaf de aankomst met de veerboot
op en tot vertrek van de veerboot vanaf Schiermonnikoog.  Wij werken
samen met een aantal partners, die elk op hun eigen vakgebied weten
waarover ze praten en handelen.  

Naast
de aangeboden arrangementen bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen
voor een andere invulling. Een invulling op maat aan de hand van de
wensen van de gast.

Tevens
bemiddelt  UITopSCHIERMONNIKOOG.nl  bij een aantal arrangementen, die
door andere aanbieders (o.a. de VVV Schiermonnikoog) worden
georganiseerd.