over ons

Graag willen wij u iets vertellen over de geschiedenis van ons bedrijf:

 DE BERKENPLAS

Van Prikkebosk tot  Berkenplas   

In de nacht van 16/17 februari 1962 brak de (oude) zeedijk van de Banckspolder nabij de aansluiting van de nieuwe veerdam op de zeedijk door. Direct werd besloten om de dijk te herstellen. Vervolgens werd voor de volledige veiligheid van de bewoners van het eiland besloten een kustduin op te spuiten tussen de Striedyken en de Banckspolder en de Kooiduinen op een aantal plaatsen te verzwaren. Naast zandwinning op het Wad en gebruik van klei (aangevoerd uit de Maasvallei!!) werd zand gewonnen op twee plaatsen op het eiland. Op voorstel van de inspecteur Klein van de Dienst der Domeinen werd gekozen voor de huidige  Berkenplas (het drassige gebied had toen de naam Prikkebosk) en het gebied ten zuiden van de Kooiduinen.   

 

De heer Klein motiveerde zijn voorstel als volgt:

De beide gebieden zijn beter bereikbaar. Door doorgraving van de zuidelijke duinen aan de Reddingweg kan het Prikkebosk goed worden bereikt. De ontgraving van dit gebied zal een zoetwaterplas ontstaan. Een waterplas, beschut door bos en duin kan een belangrijke functie innemen in de toeristische mogelijkheden van het eiland. De plas bij de Kooiduinen kan voor trekvogels van grote betekenis worden.

De plannen van Klein werd aangenomen en sindsdien ligt hier de zoetwaterplas de ‘Berkenplas’. De waterstand wordt voor het overgrote deel bepaalt door het grondwaterpeil. Het gebied zelf bleef eigendom van Domeinen. In de tachtiger jaren ging het gebied over naar Staatsbosbeheer en sinds 1998 is het gebied in pacht gegeven aan de Vereniging Natuurmonumenten.

Waterkwaliteit

Net als iedere provincie is ook de provincie Fryslân verplicht om haar zwemwater te controleren op kwaliteit, hygiëne en veiligheid. Maandelijks  wordt de Berkenplas regelmatig bemonsterd en de resultaten waren tot op heden altijd: goed zwemwater.  

Horeca bij de plas

In 1962 begon de gymnastiekleraar Bruining met een klein verkooppunt van ijs en snoepwaren aan de zuidoostkant van de plas. De plas was al snel door gasten en eilanders in gebruik genomen als recreatieplas, precies zoals de heer Klein had verondersteld.

In 1968 startten de zwagers Ad C. de Haan en Willem K. van der Geest de exploitatie van een klein paviljoen op de plaats van het huidige pand. In de loop der jaren werd het pand en de omgeving steeds meer aangepast aan de recreatie.

Begin jaren zeventig(1972) werd het paviljoen overgenomen door Bert Kolstein. In 1977 opgevolgd door de voormalige badmeester Willem de Ruiter. In 1978 werden de broers Mike en Jaap Verburg eigenaar van het bedrijf. De vier genoemde eigenaren legden het accent naast de dagverkoop op het avond uitgaansleven. In deze jaren werd het voormalige paviljoen vergroot. De inrichting werd geheel veranderd met speciale zithoekjes, een zitkuil en een ruime dansvloer.

In 1983 werd café  De Berkenplas overgenomen door Melle en Tiny Smith-Feitsma. Zij gaven het bedrijf inpandig een grote facelift. Tevens startten zij de restaurantactiviteiten. Rondom de plas werden verlichting en speelattributen geplaatst (deze speeltoestellen zijn verwijderd na de invoering van het Speeltuinbesluit).

Het bedrijf en het bedrijfsconcept opgezet door de familie Melle en Tiny Smith-Feitsma, en vanaf 1984 voortgezet door mevrouw Tiny Feitsma, werd in 1990 overgenomen door haar opvolgers Lies Nieuwland en Guus Dolsma.

Sinds 1997 is café restaurant  De Berkenplas eigendom van de familie Sikkema. De familie is tevens eigenaar van cafétaria  De Halte aan de Reeweg in het dorp. De afgelopen jaren (1998-2001) is, samen met onze vaste medewerkers, veel energie gestopt in het upgraden van het gebouw.    

 

Renovatie en Nieuwbouw

Reeds bij de overname stond de Sikkema’s een ingrijpend renovatie en nieuwbouwplan voor ogen. Dit gebaseerd op hun uitgedachte bedrijfsconcept. Een concept die het bedrijf over een aantal jaren weer een goed florerend bedrijf moet zijn. Een concept waarbij, ook activiteiten, die nauwelijks of geen (of zelf meer dan dat) rendement opleverden werden geschrapt. Zo waren wij genoodzaakt een einde te maken aan de Grote Kaart in de avonduren. Deze activiteit had niet dat bedrijfsresultaat, dat dit iets aan de bedrijfswinst toevoegde, vaker zelfs het tegendeel. Daarvoor in de plaats is een uitgebreidere Dagkaart gekomen, waarop ook een aantal speciale schotels prijken, die aan die van de Grote Kaart niet onder doen. 

In de winter van 1998-1999 werd begonnen met de ingrijpende bouwwerkzaamheden. Het was de eerste fase van een compleet nieuw- en verbouwplan van het pand. Waarbij tevens een al jaren bestaand achterstallig onderhoud tevens zou worden weggewerkt. De nieuw- en verbouw werd/wordt door ons in eigen beheer en eigenhandig uitgevoerd. Slechts daar waar nodig bijgestaan door de vakmensen voor advies en werkzaamheden die hun deskundigheid vereisen.  

Eind maart 1999 werd de eerste fase van de werkzaamheden afgerond. Aan de achterzijde van het pand werd een extra ruimte gebouwd waarin een nieuwe toiletpartij werd gerealiseerd, alsmede enkele bedrijfsruimten zoals een berging/kantoor en een personeelsruimte. De oude toiletgroep in het café werd afgebroken, waardoor ruimte ontstond voor een ruimer binnenmagazijn inclusief koel- en vriesruimte. De twee oude vervallen buiten opslagruimten voor de drankenopslag werden gesloopt.

Daarnaast werd de keuken ingrijpend verbouwd en vergroot. Hierdoor kunnen de keukenactiviteiten optimaler worden uitgevoerd en is het geheel veel efficiënter geworden. Met dit alles is rekening gehouden met de wettelijke bepalingen van de HACCP en daarmee met de Horeca Hygiëne Code. 

  

Blijven vernieuwen

In de winter van 2001-2002 werd de laatste fase van deze ingrijpende nieuwbouw gerealiseerd. In de jaren daarna werd elke winter wel iets verbouwd of aangepast. Blijven vernieuwen/veranderen is het devies. Zoals de voorgevel van de kiosk, vloer en de opgehoogde vloer in het café, de omgeving (zoals de handboogbaan) en de eigen tafels en banken op het terras.

 

Ook werd de naam Café Restaurant gewijzigd in  Drink- & Eethuis De Berkenplas. Een bedrijfsomschrijving dat o.i. beter bij het bedrijf past.

 De Berkenplas op geschoond.

In 2005 werd de plas opgeschoond. Ruim 45.000 kub water werd verplaatst naar de lagere gebieden rondom de plas. Na ruim 35 uur was de plas voldoende leeg, zodat Loonbedrijf Holwerda i.s.m. Ridder Transport (beiden van Schiermonnikoog) kon beginnen met het opscheppen van het bodemslib. 
Het bodemslib werd verwijderd en het weggepompte water kon weer terug in de plas.
Het strand werd geëgaliseerd en bij het terras iets opgehoogd.
Hoewel de verwachtingen hoog waren werden er niet veel “schatten” gevonden in de drooggevallen plas. Slechts een badmintonracket, twee brillen en een zestal dikke palingen waren de vondsten.

(foto Dorpsbode)


Rondom de plas en op het eiland werd de begroeiing uitgedund. Een aantal oude zilverpopulieren moesten het veld ruimen. Aan de westzijde werd een nieuwe fietsenstalling geplaatst. Evenals planken langs het pad en het terras.  Een nieuwe slijtlaag werd aangebracht op de verbindingspad met de Prins Bernhardweg. Het pad was hoognodig aan grootschalig onderhoud toe. Daarnaast werden nog een aantal zaken gerealiseerd, zoals: een viertal  zitbanken rondom de plas, alsmede een groot aantal nieuwe afvalbakken.

Met al deze activiteiten hopen de initiatiefnemers, dat het gebied weer vele jaren netjes in de plooi zal staan. De realisatie kwam mede tot stand door financiële ondersteuning van Leader+, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en Bureau Economie, Recreatie & Toerisme van de provincie Fryslân (ERT).
Vereniging Natuurmonumenten, gemeente  Schiermonnikoog,  Drink- & Eethuis De Berkenplas.

 

Kanoverhuur en nieuw pad

 

In 2011 werd ook de verhuur van kano’s e.d. onderdeel van de bedrijfsvoering. In hetzelfde jaar werd door medewerkers van Natuurmomenten een schelpenpad aangelegd tot aan de opgang van het terras. Dit was lang door de familie Sikkema gekoesterde wens om zo ook de gast die minder goed ter been is de mogelijk te bieden om het terras en het bedrijf te bereiken.

 UITopSCHIERMONNIKOOG.nl

Sinds 2010 is een derde onderdeel toegevoegd en wel  UITopSCHIERMONNIKOOG.nl. Steeds vaker kwam bij de vraag naar een  all-in dagtocht naar Schiermonnikoog. Hoewel er een aantal organisatiebureaus zijn die dit ook goed kunnen, leek er toch behoefte te bestaan aan een organisatie die op het eiland gevestigd is. Besloten werd om met UITopSCHIERMONNIKOOG.nl die gasten te bedienen.

Het bleek een schot in de roos. Reeds vele bedrijven, overheden en instellingen boekten een compleet dagarrangement bij  UITopSCHIERMONNIKOOG.nl.


 UIT OP SCHIERMONNIKOOG biedt een aantal arrangementen voor gezelschappen en groepen vanaf 10 personen met bestemming Schiermonnikoog aan. Het betreft hier  ALL-IN-arrangementen, d.w.z. verzorgt vanaf de aankomst met de veerboot op en tot vertrek van de veerboot vanaf Schiermonnikoog.  Wij werken samen met een aantal partners, die elk op hun eigen vakgebied weten waarover ze praten en handelen.  

Naast de aangeboden arrangementen bestaat ook de mogelijkheid om te kiezen voor een andere invulling. Een invulling op maat aan de hand van de wensen van de gast.

Tevens bemiddelt  UITopSCHIERMONNIKOOG.nl  bij een aantal arrangementen, die door andere aanbieders (o.a. de VVV Schiermonnikoog) worden georganiseerd.